Bukantswe ya Dipalomathaithai ya Dikolo ya Cambridge e tla nna sediriswa sa tshupetso se se thusang mo go galakang mo tesekeng ya morutwana mongwe le mongwe, go tshegetsa go tlhaloganya mareo a mašwa a a tlhagisiwang ka tlhomamo mo phaposiborutelo ya dipalomathaithai. Maikaelelo a bakwadi le Porojeke ya thefosanyo-thuto ya go ithuta ya Aforikaborwa (Project for Alternative Education in South Africa (PRAESA)), e ne e le go akaretsa mareo otlhe a dipalomathaithai a a tlhokegang mo diphaposiborutelo tsa kgato ya magareng le kgato e kgolwane, mme ba dirile jalo ka tsela e e kgatlhang, e e bopang mme e e botsalano go morutwana. E kwadilwe ka puo e kgonegang go babui ba e seng loleme lwa ga mme ba ba dingwaga di le 10 go ya go 15, bukantswe e e tshotse dithanolo tse ka nnang 1 000 tsa dikgopolo tsa dipalomathaithai le mafoko. Mafoko a tlhalositswe ka go dirisa dikao tsa nnete tsa Aforikaborwa le dipono tse di maatla go dirisa, go tlhalosa le go tlaleletsa dikgopolo.


Title: Bukantswe ya Dipalomathaithai ya Dikolo ya Cambridge

Series: THE CAMBRIDGE MATHEMATICS DICTIONARY FOR SCHOOLS


ISBN: 9781107641044

Authors: Lisebo Jeanett Stona, Karen Press, PRAESA


Publisher: Cambridge University Press Applicable Grades/


Level: 4,5,6,7,8,9 Publication


Language: Setswana


Format: Paperback Type: Dictionary: Mathematics


Bukantswe ya Dipalomathaithai ya Dikolo ya Cambridge (Setswana) 9781107641044


R185.00


Bukantswe ya Dipalomathaithai ya Dikolo ya Cambridge e tla nna sediriswa sa tshupetso se se thusang mo go galakang mo tesekeng ya morutwana mongwe le mongwe, go tshegetsa go tlhaloganya mareo a mašwa a a tlhagisiwang ka tlhomamo mo phaposiborutelo ya dipalomathaithai. Maikaelelo a bakwadi le Porojeke ya thefosanyo-thuto ya go ithuta ya Aforikaborwa (Project for Alternative Education in South Africa (PRAESA)), e ne e le go akaretsa mareo otlhe a dipalomathaithai a a tlhokegang mo diphaposiborutelo tsa kgato ya magareng le kgato e kgolwane, mme ba dirile jalo ka tsela e e kgatlhang, e e bopang mme e e botsalano go morutwana. E kwadilwe ka puo e kgonegang go babui ba e seng loleme lwa ga mme ba ba dingwaga di le 10 go ya go 15, bukantswe e e tshotse dithanolo tse ka nnang 1 000 tsa dikgopolo tsa dipalomathaithai le mafoko. Mafoko a tlhalositswe ka go dirisa dikao tsa nnete tsa Aforikaborwa le dipono tse di maatla go dirisa, go tlhalosa le go tlaleletsa dikgopolo.


Title: Bukantswe ya Dipalomathaithai ya Dikolo ya Cambridge

Series: THE CAMBRIDGE MATHEMATICS DICTIONARY FOR SCHOOLS


ISBN: 9781107641044

Authors: Lisebo Jeanett Stona, Karen Press, PRAESA


Publisher: Cambridge University Press Applicable Grades/


Level: 4,5,6,7,8,9 Publication


Language: Setswana


Format: Paperback Type: Dictionary: Mathematics

Sample content