I-Study & Master Incindi Yolwini LwesiXhosa isisifundo esipheleleyo solwimi lwegumbi lokufundela lweSigaba seSiseko, kwaye sinika abafundi isiseko esinokubakho abanokuthi bazakhele kuso izakhono zolwimi. Incwadi Yomfundi epheleleyo: Inika lonke ulwazi nezakhono ezifunwa yiCAPS. Ibhalwe ngobuchule ukuze wonke umfundi akwazi ukufi kelela kuyo kwaye akwazi nokuzifundela ngaphandle kokufundiswa ngutitshala. Iqulethe amabali amnandi nanika umdla kwaye ayafundisa. Imifanekiso esencwadini ivuselela umdla nokucinga. Kukho uhlolo olusesikweni nolungekho sikweni. Incwadi Yokusebenzela enomongo: Yomeleza Incwadi Yomfundi. Umfundi uza kufumana imisebenzi efuna ukuba acingisise kwaye asebenzise izakhono zakhe ekuphenduleni imisebenzi eyahlukeneyo. Isikhokelo Sikatitshala esiqulethe izixhobo zokufundisa: Ixhobisa utitshala ngeendlela zokufundisa isifundo ngasinye. Ikwanika neempendulo ezibuzwe kwiNcwadi Yomfundi. Ufumana zonke iimpendulo zohlolo olusesikweni nolungekho sikweni. Kubalulekile ke ngoko ukuba utitshala azisebenzise zontathu ezi ncwadi.