Isichazamazwi Sezibalo Sezikole sase-Cambridge sizoba yithuluzi lokuthululelana ngolwazi oluwusizo oludingeka kakhulu edesikini lomfundi ngamunye, noluzokwesekela ukuqonda kwabo amatemu amasha ahlala njalo ethulwa ekilasini lezibalo. Inhloso yababhali, okunguKaren Press neProject for the Study of Alternative Education in South Africa (i-PRAESA), kwakuwukubhekelela wonke amatemu ezibalo adingeka ekilasini Lamazinga Aphakathi Nendawo kanye Nawasebekhulile futhi lokhu bakwenze ngendlela ethokozisayo, enokwakha nenobungani nomfundi. Incwadi kwayona uqobo ibhalwe ngolimi olu nyeleleka kalula kubafundi abaneminyaka yobudala esukela kweyi-10 kuya kweyi-15. Izincazelo zezimo kanye namagama ezibalo kuchazwe kusetshenziswa izibonelo zaseNingizimu Afrika ngokuyiqiniso futhi kuphinde kwasetshenziswa nezithombe ukuqinisa ukuqondwa kwezimo ezichaziwe.

 


Isichazamazwi Sezibalo Sezikole sase-Cambridge (IsiZulu) 9781107543515


R190.00


Isichazamazwi Sezibalo Sezikole sase-Cambridge sizoba yithuluzi lokuthululelana ngolwazi oluwusizo oludingeka kakhulu edesikini lomfundi ngamunye, noluzokwesekela ukuqonda kwabo amatemu amasha ahlala njalo ethulwa ekilasini lezibalo. Inhloso yababhali, okunguKaren Press neProject for the Study of Alternative Education in South Africa (i-PRAESA), kwakuwukubhekelela wonke amatemu ezibalo adingeka ekilasini Lamazinga Aphakathi Nendawo kanye Nawasebekhulile futhi lokhu bakwenze ngendlela ethokozisayo, enokwakha nenobungani nomfundi. Incwadi kwayona uqobo ibhalwe ngolimi olu nyeleleka kalula kubafundi abaneminyaka yobudala esukela kweyi-10 kuya kweyi-15. Izincazelo zezimo kanye namagama ezibalo kuchazwe kusetshenziswa izibonelo zaseNingizimu Afrika ngokuyiqiniso futhi kuphinde kwasetshenziswa nezithombe ukuqinisa ukuqondwa kwezimo ezichaziwe.