IsiHlathululi-mezwi seMathemathiksi seenKolo sakwaCambridge sizoba yithulusu eyireferensi elisizo elikhulu phezu kwedeske lomunye nomunye umfundi ukumsekela ekuzwisiseni ilwazi-magama elitja elethulwa ngokunzinzileko etlasini lemathemathiksi. Umgqopho wabatloli, u-Karen Press kanye nePhrojekthe yokuRhubhulula ngeZinye iiNdlela zokuFunda eSewula Africa (Project for the Study of Alternative Education in South Africa (PRAESA)), bekukwanelisa loke ilwazi-magama lemathemathiksi elitlhogekako etlasini lamabanga aphakathi kanye nemabangeni aphakamileko. Begodu benze njalo ngendlela ekarisako kanye nenobukghwari ebafundini. Umtlolo lo utlolwe ngelimi eli keleleka lula ebafundini beminyaka eli-10 kuya kweli-15. Iinhlathululo zemiqondo kanye namagama wemathemathiksi zivezwe ngokusebenzisa iimbonelo zamambala kanye neenthombe ezinembako zeSewula Afrika ukufaka umfutho emiqondweni. 

 


IsiHlathululi-mezwi seMathematikisi seenKolo sakwaCambridge (IsiNdebele) 9781316606315


R190.00


IsiHlathululi-mezwi seMathemathiksi seenKolo sakwaCambridge sizoba yithulusu eyireferensi elisizo elikhulu phezu kwedeske lomunye nomunye umfundi ukumsekela ekuzwisiseni ilwazi-magama elitja elethulwa ngokunzinzileko etlasini lemathemathiksi. Umgqopho wabatloli, u-Karen Press kanye nePhrojekthe yokuRhubhulula ngeZinye iiNdlela zokuFunda eSewula Africa (Project for the Study of Alternative Education in South Africa (PRAESA)), bekukwanelisa loke ilwazi-magama lemathemathiksi elitlhogekako etlasini lamabanga aphakathi kanye nemabangeni aphakamileko. Begodu benze njalo ngendlela ekarisako kanye nenobukghwari ebafundini. Umtlolo lo utlolwe ngelimi eli keleleka lula ebafundini beminyaka eli-10 kuya kweli-15. Iinhlathululo zemiqondo kanye namagama wemathemathiksi zivezwe ngokusebenzisa iimbonelo zamambala kanye neenthombe ezinembako zeSewula Afrika ukufaka umfutho emiqondweni.