This Keys to Learning Pack is comprised of the IsiXhosa Alphabet
Game and IsiXhosa Alphabet Wall Frieze.

Ufanele abantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kweyi-9 (amabanga aphantsi).

Umdlalo we-alfabhethi NgesiXhosa:
Unceda abafundi baqaphele izintlu ze-alfabhethi (konobumba abancinci nabo bakhulu).
Ufundisa ngesandi soluhlu lwe-alfabhethi nganye ngokudibanisa izandi nemizobo yezinto ezaziwayo.
Unikeza ithuba lokuziqhelisa ngobuchule obubalelekileyo bokwahlukanisa phakathi kwezifundo ezandulela ukufunda imizobo nezandi.
Ufanele abantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kweyi-9 (amabanga aphantsi).

Oonotsheluza abaseludongeni be-alfabhethi NgesiXhosa:
Baqulathe amakhasi emifanekiso amibalabala-e alfabhethi nganye.
Ikhasi ngalinye liqulathe unobumba we-alfabhethi (oonobumba abancinane nabakhulu), nomfanekiso wegama eliqala ngesandi
sikanobumba (umzekelo, “aA” nomfanekiso we-apile).

ISBN: 9780521147897


Keys to Learning Game and Alphabet Wall Frieze IsiXhosa 9780521147897


R440.00


This Keys to Learning Pack is comprised of the IsiXhosa Alphabet
Game and IsiXhosa Alphabet Wall Frieze.

Ufanele abantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kweyi-9 (amabanga aphantsi).

Umdlalo we-alfabhethi NgesiXhosa:
Unceda abafundi baqaphele izintlu ze-alfabhethi (konobumba abancinci nabo bakhulu).
Ufundisa ngesandi soluhlu lwe-alfabhethi nganye ngokudibanisa izandi nemizobo yezinto ezaziwayo.
Unikeza ithuba lokuziqhelisa ngobuchule obubalelekileyo bokwahlukanisa phakathi kwezifundo ezandulela ukufunda imizobo nezandi.
Ufanele abantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kweyi-9 (amabanga aphantsi).

Oonotsheluza abaseludongeni be-alfabhethi NgesiXhosa:
Baqulathe amakhasi emifanekiso amibalabala-e alfabhethi nganye.
Ikhasi ngalinye liqulathe unobumba we-alfabhethi (oonobumba abancinane nabakhulu), nomfanekiso wegama eliqala ngesandi
sikanobumba (umzekelo, “aA” nomfanekiso we-apile).

ISBN: 9780521147897