This Keys to Learning Pack is comprised of the IsiZulu Alphabet
Game and IsiZulu Alphabet Wall Frieze.

Ufanele izingane ezineminyaka eyi-5 ukuya kweyi-9 (amabanga
aphansi).

Umdlalo wama-alfabhethi NgesiZulu:
Usiza abafundi baqaphele izinhlamvu ze-alfabhethi (ezincane kanye nosohlamvukazi).
Ufundisa ngomsindo wohlamvu lokuloba ngalunye lwe-alfabhethi ngokuxhumanisa imisindo nezithombe zezinto ezaziwayo.
Unikeza ithuba lokulolonga amakhono amqoka okwehlukanisa phakathi kwezifundo ezandulela ukufunda izithombe nemisindo.

Ibhande le-alfabhethi elizungeze udonga (NgesiZulu):
Ibhande lezinhlamvu zamagama elilengiswa odongeni linamakhadi angama-26 anezithombe ezimibalabala.
Ikhadi ngalinye linohlamvu lwegama (olubhalwe ngohlamvu oluncane nangosonhlamvukazi), kanye nesithombe segama
eliqala ngomsindo walolo hlamvu (isibonelo, “aA” nesithombe se-aphula).

ISBN: 9780521181655


Keys to Learning Game and Alphabet Wall Frieze IsiZulu 9780521181655


R440.00


This Keys to Learning Pack is comprised of the IsiZulu Alphabet
Game and IsiZulu Alphabet Wall Frieze.

Ufanele izingane ezineminyaka eyi-5 ukuya kweyi-9 (amabanga
aphansi).

Umdlalo wama-alfabhethi NgesiZulu:
Usiza abafundi baqaphele izinhlamvu ze-alfabhethi (ezincane kanye nosohlamvukazi).
Ufundisa ngomsindo wohlamvu lokuloba ngalunye lwe-alfabhethi ngokuxhumanisa imisindo nezithombe zezinto ezaziwayo.
Unikeza ithuba lokulolonga amakhono amqoka okwehlukanisa phakathi kwezifundo ezandulela ukufunda izithombe nemisindo.

Ibhande le-alfabhethi elizungeze udonga (NgesiZulu):
Ibhande lezinhlamvu zamagama elilengiswa odongeni linamakhadi angama-26 anezithombe ezimibalabala.
Ikhadi ngalinye linohlamvu lwegama (olubhalwe ngohlamvu oluncane nangosonhlamvukazi), kanye nesithombe segama
eliqala ngomsindo walolo hlamvu (isibonelo, “aA” nesithombe se-aphula).

ISBN: 9780521181655