E-BOOK TITLE: PASS Setswana Mophato wa 12 CAPS FORMAT: EPUB LICENCE PERIOD (DAYS):  perpetual DESCRIPTION: PASS Setswana Grade 12 itlhokoletso le ipaakanyetso ya ditlhatlhobo e botlhofo  Kaedi e e humile ka dintlhakgolo tsa Kharikhulamo ya BosetÅ¡haba go go tataisa fa o ipaakanyetsa ditlhatlhobo tsa Marematlou go tloga kwa tshimologong ya ngwaga. Kaedi e, e akaretsa: 


	Diteng tse di botlhokwa
	Dikao tsa dipotso le maele a go mekamekana le  dipotso tse di gwetlhang tlhaloganyo gore o akanye ka tsenelelo
	Maele a go kwala ditlhangwa tsa boitlhamedi   le tsa tirisano
	Dithekeniki tsa go buisa
	Temogo ya tirisopuo e e tseneletseng
	Maele ka ga tshekatsheko ya dikwalo
	Dikao tsa dipampiri tsa tlhatlhobo  O bone didiriswa tsotlhe tsa puo, di ithute o kgone go atlega. 


PASS Setswana Mophato wa 12 CAPS (e-Book) 9781316092088


This book is available as an ebook.

R79.20

Note: You will need the correct ebook reader.
Learn more


E-BOOK TITLE: PASS Setswana Mophato wa 12 CAPS FORMAT: EPUB LICENCE PERIOD (DAYS):  perpetual DESCRIPTION: PASS Setswana Grade 12 itlhokoletso le ipaakanyetso ya ditlhatlhobo e botlhofo  Kaedi e e humile ka dintlhakgolo tsa Kharikhulamo ya BosetÅ¡haba go go tataisa fa o ipaakanyetsa ditlhatlhobo tsa Marematlou go tloga kwa tshimologong ya ngwaga. Kaedi e, e akaretsa: 

  • Diteng tse di botlhokwa
  • Dikao tsa dipotso le maele a go mekamekana le  dipotso tse di gwetlhang tlhaloganyo gore o akanye ka tsenelelo
  • Maele a go kwala ditlhangwa tsa boitlhamedi   le tsa tirisano
  • Dithekeniki tsa go buisa
  • Temogo ya tirisopuo e e tseneletseng
  • Maele ka ga tshekatsheko ya dikwalo
  • Dikao tsa dipampiri tsa tlhatlhobo  O bone didiriswa tsotlhe tsa puo, di ithute o kgone go atlega.