Pukuntšu ya Mmetse ya Dikolo ya Cambridge e tla ba setlabelo sa tšhupetšo sa mohola kudu tesekeng ya morutwana yo mongwe le yo mongwe, go thekga kwešišoya bona ya mareo a maswa ao a felago a tsebagatšwa ka phaphošeng ya mmetse. Maikemišetšo a bangwadi, Karen Press le Phorotšeke ya Go ithuta ya Tlhatlolano ya Thuto ya Afrika Borwa (Project for the Study of Alternative Education in South Africa (PRAESA)), e be e le go akaretša mareo ka moka a mmetse ao a bego a nyakega ka phaphošeng ya CAPS gomme ba dirile bjalo ka tsela ya go thabiša, ya go laetša bokgabo le tšhomišo ye bonolo go morutwana.

E ngwadilwe ka polelo yeo e hlelegago go baboledi bao Sepedi e se go polelo ya bona ya ka gae ba menwaga ye 10 -15, pukuntšu ye e na le tekano ya ditlhathollo tše 1000 tša dikgopolo tša mmetse. Mantšu a hlalošwa ka go šomiša mehlala ya kgonthe ya SeAfrika Borwa le diswantšho tša go bonala gabotse gore a be bjalo ka ge a diragala bophelong, a hlaloša ebile a gatelela mareo.

ISBN:  9781107543492


Pukuntsu ya Mmetse ya Dikolo ya Cambridge (Sepedi) 9781107543492


R190.00


Pukuntšu ya Mmetse ya Dikolo ya Cambridge e tla ba setlabelo sa tšhupetšo sa mohola kudu tesekeng ya morutwana yo mongwe le yo mongwe, go thekga kwešišoya bona ya mareo a maswa ao a felago a tsebagatšwa ka phaphošeng ya mmetse. Maikemišetšo a bangwadi, Karen Press le Phorotšeke ya Go ithuta ya Tlhatlolano ya Thuto ya Afrika Borwa (Project for the Study of Alternative Education in South Africa (PRAESA)), e be e le go akaretša mareo ka moka a mmetse ao a bego a nyakega ka phaphošeng ya CAPS gomme ba dirile bjalo ka tsela ya go thabiša, ya go laetša bokgabo le tšhomišo ye bonolo go morutwana.

E ngwadilwe ka polelo yeo e hlelegago go baboledi bao Sepedi e se go polelo ya bona ya ka gae ba menwaga ye 10 -15, pukuntšu ye e na le tekano ya ditlhathollo tše 1000 tša dikgopolo tša mmetse. Mantšu a hlalošwa ka go šomiša mehlala ya kgonthe ya SeAfrika Borwa le diswantšho tša go bonala gabotse gore a be bjalo ka ge a diragala bophelong, a hlaloša ebile a gatelela mareo.

ISBN:  9781107543492

Sample Content