Sichazamagama Setibalo Setikolo sakaCambridge sitawuba lithulusi lekutsatsisa lelilusito lolukhulu
edeskini lawo wonkhe umfundzi, litawesekela kuvisisa kwabo itheminoloji lensha letfulwa njalo nje eklasini
lemetametiki.

Inhloso yebabhali, iKaren Press kanye ne-Project for the Study of Alternative Education in South Africa
(PRAESA), kwetfula onkhe emagama emetametiki ladzingeka emaklasini eSigaba Lesisemkhatsini
neSigaba Lesiphakeme futsi bente njalo ngendlela lechazanako, lenekuticambela naleyenta bafundzi
bakhululeke!

Letheksthi ibhalwe ngelulwimi labaluva kalula bafundzi labaneminyaka le-10 kuya ku-15. Tinchazelo temicondvo
nemagama emetametiki tichazwe ngekusebentisa tibonelo taseNingizimu Afrika mbamba kwaphindze
futsi kwasetjentiswa tibonwa letinemandla kucinisa lemicondvo.

ISBN: 9781107555686


Sichazamagama Setibalo Setikolo SakaCambridge (Siswati) 9781107555686


R190.00


Sichazamagama Setibalo Setikolo sakaCambridge sitawuba lithulusi lekutsatsisa lelilusito lolukhulu
edeskini lawo wonkhe umfundzi, litawesekela kuvisisa kwabo itheminoloji lensha letfulwa njalo nje eklasini
lemetametiki.

Inhloso yebabhali, iKaren Press kanye ne-Project for the Study of Alternative Education in South Africa
(PRAESA), kwetfula onkhe emagama emetametiki ladzingeka emaklasini eSigaba Lesisemkhatsini
neSigaba Lesiphakeme futsi bente njalo ngendlela lechazanako, lenekuticambela naleyenta bafundzi
bakhululeke!

Letheksthi ibhalwe ngelulwimi labaluva kalula bafundzi labaneminyaka le-10 kuya ku-15. Tinchazelo temicondvo
nemagama emetametiki tichazwe ngekusebentisa tibonelo taseNingizimu Afrika mbamba kwaphindze
futsi kwasetjentiswa tibonwa letinemandla kucinisa lemicondvo.

ISBN: 9781107555686

Sample content