Study & Master Amakhono Empilo ibhalwe ngokukhethekile yithimba lababhali abanolwazi beSitatimende Senqubomgomo Kazwelonke Yekharikhulamu nokuHlola (CAPS). Lesifundo esisha nesilula ukusisebenzisa asisizi kuphela abafundi ukuthi babe ngochwepheshe bengqikithi esemqoka namakhono esifundweni, kepha sibanika isisekelo esihle sokwakha ulwazi lwabo lwamakhono empilo. Incwadi Yomfundi equkethe konke: inikeza imisebenzi ethuthukisa amakhono omfundi nokuqondisisa isihloko ngasinye sekharikhulamu Yamakhono Empilo esichazwe yiSitatimende Senqubomgomo Kazwelonke Yekharikhulamu nokuHlola, ifaka phakathi imifanekiso , izithombe kanye nemidwebo yemibala esezingeni eliphezulu, inikeza ingqikithi eqondene nesikhathi samanje. Incwadi Yokusebenzela ezwakalayo: inikeza amaphepha okusebenzela anele okuhlanganisa imisebenzi etholakala eNcwadini Yomfundi, inemisebenzi eyengeziwe eyakhela kungqikithi nemiqondo efundiswe eNcwadini Yomfundi, inikeza uthisha imisebenzi yokuHlola azoyisebenzisa nabafundi. Incwadi kaThisha enamasu amasha okufundisa ifaka phakathi lokhu: amakhasi angeziwe anikeza ngokubanzi ishejuli, yomsebenzi wonyaka wonke, ingumhlahlandlela wokufundisa isifundo ngasinye kanye nokuhlola konyaka wonke, isisekelo sesinyathelo ngasinye ekufundeniseni imisebenzi yoBuciko Boku qamba neSifundo Sokuzivocavoca, amakhasi okurekhoda namathempulethi afothokhophekayo kanye nezingoma nemilolozelo engeziwe.