Study & Master Bokgoni ho tsa Bophelo e thehilwe ka mokgwa o kgethehileng ke bomatwetwe ba hlwahlwa ba sehlopha sa bangodi ba e hlophisetsa kharikhulamo ya Setatemente sa Leano la Naha sa kharikhulamo le Tekanyetso (CAPS). Mosebetsi ona o motjha o bobebe, ha o thuse feela baithuti ho tseba thuto, empa o ba fa motheo wa bohlokwa oo ba ka ahang le ho ntshetsa pele bokgoni ba tseboya bona ya tsa bophelo. Buka ya Moithuti e akaretsang: fana ka mesebetsi e ntshetsang pele bokgoni ba baithuti le kutlwisiso ya sehlooho ka seng e hlalositsweng ke kharikhulamo ya Bokgoni ho tsa Bophelo, e kenyeletsa ditshwantsho tsa maemo a hodimo, difoto le ditayakeramo tsa mebalabala, e fana ka dikahare tsa kajeno tse tobaneng le thuto. Buka ya Mosebetsi ya bohlokwahadi: e fana ka maqephe a mosebetsi a lekaneng ho matlafatsa mesebetsi e rutilweng Bukeng ya Moithuti, e fana ka mesebetsi e ekeditsweng e ahellang hodima dikahare le mehopolo e rutilweng Bukeng ya Moithuti, e fana ka dihlakiso tsa Tekanyetso tseo titjhere a ka di sebedisang le baithuti. Buka ya Titjhere e kgothatsang e kenyeletsa: maqephe a ekeditsweng a dikahare a fanang ka sekejule se hlophisitsweng sa selemo kaofela, tataiso ya ho ruta thuto ka nngwe le tekanyetso ya selemo kaofela, kgato ka kgato ya tshehetso ya ho ruta Bonono ba Boiqapelo le mesebetsi ya Thuto ya Boithapollo ba Mmele, maqephe a ho rekhota a ka fotokopuwang le dipapetla hong le dipina tse ekeditsweng le diraeme.