Study & Master Emakhono Ekuphila ibhalwe ngalokukhetsekile litsimba lebabhali beSitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu Nekuhlola (CAPS) labanelwati. Lesifundvo lesisha nalesilula kusisebentisa asisiti kuphela bafundzi kutsi babe bocwepheshe bengcikitsi nemakhono esifundvweni, kepha sibanika sisekelo lesihle sekwakha lwati lwabo lwemakhono ekuphila. Incwadzi Yemfundzi lecuketse konkhe: iniketa imisebenti letfutfukisa emakhono emfundzi nekuvisisa sihloko ngasinye sekharikhulamu Yemakhono Ekuphila letichazwe Sitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu Nekuhlola, ifaka ekhatsi imifanekiso, titfombe kanye nemidvwebo yemibala lesezingeni lelisetulu, inika ingcikitsi lefanelekile nalehambisana nesikhatsi sanyalo. Incwadzi Yekusebentela levakalako: iniketa emaphepha ekusebentela lenele kuhlanganisa imisebenti letfolakala kuNcwadzi Yemfundzi, inemisebenti lengetiwe leyakha ingcikitsi nemicondvo lefundziswe kuNcwadzi Yemfundzi, iniketa thishela imisebenti Yekuhlola latayisebentisa kuhlola bafundzi. Incwadzi Yathishela lenemasu lamasha ekufundzisa ifaka ekhatsi loku: inemakhasi langetekile laniketa ngalokubanti ishejuli yemsebenti yemnyaka wonkhe, ingumhlahlandlela wekufundzisa sifundvo ngasisinye kanye nekuhlola kwemnyaka wonkhe, isisekelo sesinyatselo ngasinye ekufundziseni imisebenti yeBuciko Bekucamba neSifundvo Sekukutivocavoca, emakhasi ekulekhoda nemathempulethi lafothokhophekako kanye netingoma nemilolotelo lengetiwe.


Study & Master Emakhono Etemphilo Incwadzi Yekusebentela Libanga lesi-3 9781107653009


R51.40


Study & Master Emakhono Ekuphila ibhalwe ngalokukhetsekile litsimba lebabhali beSitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu Nekuhlola (CAPS) labanelwati. Lesifundvo lesisha nalesilula kusisebentisa asisiti kuphela bafundzi kutsi babe bocwepheshe bengcikitsi nemakhono esifundvweni, kepha sibanika sisekelo lesihle sekwakha lwati lwabo lwemakhono ekuphila. Incwadzi Yemfundzi lecuketse konkhe: iniketa imisebenti letfutfukisa emakhono emfundzi nekuvisisa sihloko ngasinye sekharikhulamu Yemakhono Ekuphila letichazwe Sitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu Nekuhlola, ifaka ekhatsi imifanekiso, titfombe kanye nemidvwebo yemibala lesezingeni lelisetulu, inika ingcikitsi lefanelekile nalehambisana nesikhatsi sanyalo. Incwadzi Yekusebentela levakalako: iniketa emaphepha ekusebentela lenele kuhlanganisa imisebenti letfolakala kuNcwadzi Yemfundzi, inemisebenti lengetiwe leyakha ingcikitsi nemicondvo lefundziswe kuNcwadzi Yemfundzi, iniketa thishela imisebenti Yekuhlola latayisebentisa kuhlola bafundzi. Incwadzi Yathishela lenemasu lamasha ekufundzisa ifaka ekhatsi loku: inemakhasi langetekile laniketa ngalokubanti ishejuli yemsebenti yemnyaka wonkhe, ingumhlahlandlela wekufundzisa sifundvo ngasisinye kanye nekuhlola kwemnyaka wonkhe, isisekelo sesinyatselo ngasinye ekufundziseni imisebenti yeBuciko Bekucamba neSifundvo Sekukutivocavoca, emakhasi ekulekhoda nemathempulethi lafothokhophekako kanye netingoma nemilolotelo lengetiwe.