Incwadi ye Study & Master iMathematika iveliswe liqela lababhali abanamava ukuxhasa iinkqubo zeCAPS. Le khosi intsha nekulula
ukuyisebenzisa ayincedi nje abafundi ekugqweseni umxholo nezakhono zesi sifundo, ikwabanika esona siseko sisiso ekuphuhliseni
ulwazi abanalo lweMathematika.

Incwadi Yomfundi iqulethe oku:
• imisetyenzana ephuhlisa ukuqonda nezakhono ezifuneka kwisihloko ngasinye esichazwe kwiKharityhulam yeMathematika
• imisetyenzana yeMental Methsi kwizihloko ezixhasa oko
• imizekelo esekwe kumava abafundi.

Incwadi Katitshala iqulethe oku:
• isicwangciso sokufundisa semihla ngemihla
• amanqakwana ancedisa ekufundiseni izihloko ezikwincwadi yom fundi
• zonke iimpendulo zemisetyenzana ekwincwadi yomfundi
• Amaphepha okurekhoda afotokopekayo kunye neetempleyiti.