Incwadi ye Study & Master iNzululwazi ngeNdalo iveliswe ngokukodwa liqela lababhali abanamava ukuzalisekisa zonke
iimfuno zeCAPS. Le ndlela intsha nekulula ukuyisebenzisa ayincedi nje abafundi ekugqweseni kumxholo nezakhono zesi
sifundo, ikwabanika esona siseko sisiso ekuphuhliseni ulwazi lwabo kwezeNdalo INzululwazi ngeNdalo.

Incwadi Yomfundi iqulethe, umzekelo:
• imisetyenzana yekota nganye engophando naleyo yenziwa ukubonisa ubuchule
• imisetyenzana yovavanyo olushwankathela isihloko ngasinye sekota, nemibuzo yokuzivavanya ngeenjongo zokuzikhumbuza ekupheleni kwesihloko ngasinye ukunceda abafundi ekuzinziseni ulwazi
• iibhokisi “Ubusazi na”ezinolwazi olunika umdla, nebhokisi “Ukhuseleko kuqala” eziqulethe isikhokelo ekwenzeni imilanganiso (experiments) ngokukhuselekileyo
• uluhlu lwamagama olufumaneka ngasemva encwadini ukunceda abafundi ekuqondeni isigama sesayensi.

Incwadi Katitshala iqulethe oku:
• uludwe lwenkqubo yokusebenza yonyaka wonke ukuncedisa ootitshala ekucwangciseni
• isikhokelo sokufundisa isifundo ngasinye nesohlobo ngalunye lohlolo esinamanqanaba okwenza imisetyenzana
• Iintlobo zohlolo nemizekelo yamaphepha ovavanyo neemviwo kunye neempendulo zazo.


Study & Master INzululwazi ngeNdalo Incwadi Ibanga lesi-7 9781108437806 (IsiXhosa)


R176.00


Incwadi ye Study & Master iNzululwazi ngeNdalo iveliswe ngokukodwa liqela lababhali abanamava ukuzalisekisa zonke
iimfuno zeCAPS. Le ndlela intsha nekulula ukuyisebenzisa ayincedi nje abafundi ekugqweseni kumxholo nezakhono zesi
sifundo, ikwabanika esona siseko sisiso ekuphuhliseni ulwazi lwabo kwezeNdalo INzululwazi ngeNdalo.

Incwadi Yomfundi iqulethe, umzekelo:
• imisetyenzana yekota nganye engophando naleyo yenziwa ukubonisa ubuchule
• imisetyenzana yovavanyo olushwankathela isihloko ngasinye sekota, nemibuzo yokuzivavanya ngeenjongo zokuzikhumbuza ekupheleni kwesihloko ngasinye ukunceda abafundi ekuzinziseni ulwazi
• iibhokisi “Ubusazi na”ezinolwazi olunika umdla, nebhokisi “Ukhuseleko kuqala” eziqulethe isikhokelo ekwenzeni imilanganiso (experiments) ngokukhuselekileyo
• uluhlu lwamagama olufumaneka ngasemva encwadini ukunceda abafundi ekuqondeni isigama sesayensi.

Incwadi Katitshala iqulethe oku:
• uludwe lwenkqubo yokusebenza yonyaka wonke ukuncedisa ootitshala ekucwangciseni
• isikhokelo sokufundisa isifundo ngasinye nesohlobo ngalunye lohlolo esinamanqanaba okwenza imisetyenzana
• Iintlobo zohlolo nemizekelo yamaphepha ovavanyo neemviwo kunye neempendulo zazo.