Incwadi ye Study & Master iTeknoloji iveliswe ngokukodwa liqela lababhali abanamava ukuzalisekisa zonke iimfuno zeCAPS.
Le ndlela intsha nekulula ukuyisebenzisa ayincedi nje abafundi ekugqweseni kumxholo nezakhono zesi sifundo, ikwabanika
esona siseko sisiso ekuphuhliseni ulwazi lwabo kwezeNdalo noBuchwephesha neTeknoloji.

Incwadi Yomfundi inika:
• imiba ephathelele kumxholo, isigama nezakhono ezizakuphuhlisa kwikota nganye
• imisetyenzana ephuhlisa izakhono zabafundi ekuqondeni isihloko ngasinye njengoko zichaziwe kumqulu weCAPS
• imisetyenzana yekota nganye engophando, leyo yenziwa ukubonisa ubuchule kunye nohlolo olusesikweni
• iibhokisi “Ubusazi na?” abanolwazi olongezelelweyo olunika umdla, neebhokisi “Ukhuselelo kuqala” eziqulethe ulwazi
lokwenza imisetyenzana yetekhnoloji ngokukhuselekileyo
• uluhlu lwamagama olufumaneka ngasemva encwadini ukunceda abafundi ekuqondeni isigama esitsha.

Incwadi Katitshala iqulathe oku:
• amakhasi ongezelelweyo anika uludwe lwenkqubo yokusebenza unyaka wonke ukuncedisa ootitshala ekucwangciseni
• isikhokelo sokufundisa isifundo ngasinye nesohlobo ngalunye lohlolo
• amanqanaba axhasa imisetyenzana yokufundisa neyoqoqosho
• amaphetshana okurekhoda namakhasi ongezelelweyo okusebenzela ukuxhasa inkqubo yokufundisa.


Study & Master ITeknolojiIncwadi Yomfundi Ibanga lesi-7 9781108437875 (IsiXhosa)


R160.00


Incwadi ye Study & Master iTeknoloji iveliswe ngokukodwa liqela lababhali abanamava ukuzalisekisa zonke iimfuno zeCAPS.
Le ndlela intsha nekulula ukuyisebenzisa ayincedi nje abafundi ekugqweseni kumxholo nezakhono zesi sifundo, ikwabanika
esona siseko sisiso ekuphuhliseni ulwazi lwabo kwezeNdalo noBuchwephesha neTeknoloji.

Incwadi Yomfundi inika:
• imiba ephathelele kumxholo, isigama nezakhono ezizakuphuhlisa kwikota nganye
• imisetyenzana ephuhlisa izakhono zabafundi ekuqondeni isihloko ngasinye njengoko zichaziwe kumqulu weCAPS
• imisetyenzana yekota nganye engophando, leyo yenziwa ukubonisa ubuchule kunye nohlolo olusesikweni
• iibhokisi “Ubusazi na?” abanolwazi olongezelelweyo olunika umdla, neebhokisi “Ukhuselelo kuqala” eziqulethe ulwazi
lokwenza imisetyenzana yetekhnoloji ngokukhuselekileyo
• uluhlu lwamagama olufumaneka ngasemva encwadini ukunceda abafundi ekuqondeni isigama esitsha.

Incwadi Katitshala iqulathe oku:
• amakhasi ongezelelweyo anika uludwe lwenkqubo yokusebenza unyaka wonke ukuncedisa ootitshala ekucwangciseni
• isikhokelo sokufundisa isifundo ngasinye nesohlobo ngalunye lohlolo
• amanqanaba axhasa imisetyenzana yokufundisa neyoqoqosho
• amaphetshana okurekhoda namakhasi ongezelelweyo okusebenzela ukuxhasa inkqubo yokufundisa.