Study & Master IZakhono zoBomi ibhalwe liqumrhu elinamava lababhali beyibhalela iNgxelo yoMgaqo-nkqubo weKharithyulam nokuHlola (CAPS). Ezi zifundo zintsha nekulula ukuzisebenzisa azinceda abafundi baqonde okuqulethweyo nezakhono kwisifundo kuphela, kodwa zisekwabanika esona siseko banakho ukusifumana sokwakha ulwazi lwabo lwezakhono zobomi. Incwadi Yomfundi ngokubanzi: ibonelela ngemisebenzi ephuhlisa izakhono zabafundi kunye nokuqonda isihloko ngasinye kwezo zikhankanywe kwikharityhulam yeZakhono zoBomi yeCAPS, iquka imifanekiso esemgangathweni ophezulu, iifoto kunye nemifanekiso emibala-bala, inika okuqulethweyo kwale mihla okufanelekileyo nokuthe ngqo. Incwadi Yokusebenzela enexabiso: ibonelela ngamaxwebhu okusebenza ukuhlanganisa imisebenzi eyenziweyo kwiNcwadi Yomfundi, inemisebenzi eyongezelelweyo eyongeza kokuqulethweyo kunye neengqikelelo ezifundiswe kwiNcwadi Yomfundi, ibonelela utitshala ngemisebenzi yokuHlola nokuyisebenzisa ukuhlola abafundi. Isikhokelo sikaTitshala esitsha siquka: amaphepha ongezelelweyo esiqulatho abonelela ngenkqubo enenkcukacha neengcaciso zonyaka wonke, isikhokelo sokufundisa isifundo ngasinye nokuhlola konyaka wonke, inkxaso kwinqanaba ngenqanaba lokufundisa imisebenzi yokuThamba nobuGcisa, amaxwebhu okubhaliweyo akotshiweyo kunye nezikhokelo zokubhala nokusika kwakunye neengoma nezingqisho ezinemfanozandi ezongezelekileyo.