Study & Master Siswati Home Language Grade 9 Learner's Book. U-Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Incwadzi Yemfundzi: Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. Kubhala Nekwetfula: Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. Takhi netimiso telulwimi kufundzisa umnotfo welulwimi lweSiswati. Incwadzi Yathishela: Isita ngendlela umfundzisi lafanele kutsi afundzise ngayo. Inemisebenti lelungiselelwe luhlolo. Icukutse timphendvulo teluhlolo. Incwadzi Yetindzatjana: Lencwadzi yehlukaniswe ngetigaba letine (buciko bemlomo,tindzatjana, tinkondlo nemidlalo lemifishane). Ibhalelwe kusita bafundzi ngekutsi babe nelwati ngetintfo letenteka etimphilweni tebantfu nasemmangweni labahlala kuyo, nemvelaphi yaletinye tintfo. Inemibuto netimphendvulo kusita lofundzako. (Study & Master Siswati Home Language Grade 9 Learner's Book CAPS)