Study & Master Mabokgoni a Bophelo e dirilwe ka kgethego ke sehlopha sa maitemogelo sa bangwadi go Pholisi ya Statamente sa Kharikhulamo le Tekolo (CAPS). Thuto ye mpsha ye bonolo ye ga e thuse feela baithuti go kgona diteng tse bohlokwa-hlokwa le mabokgoni go serutwa, e ba fa gape motheo wo ka ona ba ka kgonago go aga tsebo ya mabokgoni a bona. Puku ya Moithuti yeo e kwesisegago: e fa mesongwana yeo e godisago mabokgoni a moithuti le kwesiso ya direrwa tseo di laeditswego ke kharikhulamo ya Mabokgoni a Bophelo ya CAPS, e tsenyeletsa gape le ditswantshetso tsa boleng bja go loka, diswantsho le ditaekramo ka mmala woo o tseneletsego, e fa le diteng tsa maleba tsa bjale. Puku ya Mosomo ya mmakgonthe: e fa matlakalatshomo a mantsi go teefatsa mesongwana yeo e dirilwego ka go Puku ya Moithuti, e na le mesongwana yeo e agelago go diteng le dikgopolo tseo di rutwago ka go Puku ya Moithuti e fa morutisi dikatiso tsa Tekolo tseo a tla di somisago le baithuti. Tlhahlo ya Morutisi yeo e mpshafatsago: matlakala a katolositswego a diteng ao a hlalosago ka botlalo setsule ya mosomo ya ngwaga kamoka, tlhahlo ya go ruta thuto ye ngwe le ye ngwe le go tekolo ya ngwaga kamoka, thekgo ya kgato-ka-kgato go dithuto tsa Bokgabo bja Go Kgona Go Hlola le Boitshidullo bja Mmele, matlakala a go rekhota ao a gatisegago le dithempleite gape le dikosa tsa tlaleletso le merumokwano.