Study & Master Mmetse se hlahisitswe ka ho qoholleha ke sehlopha sa bangodi ba nang le boiphihlelo bakeng sa ho tshehetsa Setatemente
sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso (CAPS). Tsamaiso ena entjha, e ka sebediswang habonolo ha e thuse feela baithuti bakeng sa
ho ba hlwahlwa ho dikahare tsa bohlokwa le bokgoni thutong,empa e ba fa motheo o loketseng oo ba tlang ho ahella tsebo ya bona
ya Mmetse hodima tsona.

Buka ya Moithuti e phethahetseng e nehelana ka:
• mesebetsi e hodisang bokgoni le kutlwisiso ya sehlooho ka seng se totobaditsweng ke kharikhulamo ya Mmetse
• tsosolosa mesebetsi ya Mmetse wa Mentale bakeng sa dihlooho tsohle tse loketseng
• mehlala e itshetlehileng ho boiphihlelo ba baithuti.

Tatatiso ya Titjhere e nang le bokgoni ba ho iqapela e kenyeletsa:
• moralo o hlalositsweng ka batsi wa ho ruta wa letsatsi ka leng bakeng sa ho tshehetsa tsamaiso ya ka tlelaseng
• ditemoso tsa ho ruta bakeng sa tataiso ya ho ruta dihlooho tse ka hara dibuka tsa baithuti
• dikarabo tsa mesebetsi yohle e ka hara Buka ya Moithuti
• diforomo tsa ho rekota tse ka fotokhopuwang, mmoho le meralo.