FORMAT: Cambridge Elevate* 
LICENCE PERIOD (DAYS): 450

DESCRIPTION: Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tsa magareng. Dibuka tse, di kwadilwe ka maitemogelo le bokgoni go arabela ditlhokego tsa meetlo, melawana, diteng le dikgono tse di solofelwang ke Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Buka ya Morutwana: E kgaogantswe ka dikgweditharo di le nne tse di akaretsang dibeke, dibeke tse di abelana ka ditlhogo tse di farologaneng. E humile ka ditirwana tse di rotloetsang morutwana go akanya le go tsosolosa kgatlhego ya go itse, go dirisa le go ikgantsha ka puo ya Setswana. Beke nngwe le nngwe e akaretsa dikgono tsa thuto jaaka go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa le dipopego tsa puo le melawana. E na le kitsokakaretso e e rulagantsweng ka botswerere go ruta ngwao le setso, go aga botho jo bo feletseng jwa ngwana wa mmala wa sebilo. E humile thutapuo go tlhokotsa tirisopuo e e lolameng. Ditlhangwa di tlhophilwe sentle go lebeletswe ditiragalo tsa maloba le tsa seseng. E humile ka dikao tsa ditlhatlhobo le mefuta mengwe ya ditekanyetso go ya ka Lenaane la Tekanyetso. Buka ya Morutabana: E rulagantswe ka matsetseleko go gonaya matseno le lemorago le le tshegetsang tiragatso ya kharikhulamo. E rulagantswe bonolo go kgontsha morutabana go fitlhelela diteng tse di maleba bonolo jaaka: dikao tsa diruburiki, lenaane la tiro, maele a tsamaiso ya thuto le kaedi ya togamaano ka dikgweditharo 1-4. E kaela morutabana kgato ka kgato ka fa dithuto di ka tsamaisiwang ka gone. E thusa morutabana go busetsa boleng jwa ngwana wa Motswana ka go mo ruta meetlo, ngwao le setso. E humile ka dikarabo tse di tshitshintsweng, diruboriki le ditsibogelo tse dingwe tse di maleba tsa ditirwana ka kakaretso. Ke letlhomeso le morutabana a ka agelelang dithuto le ditirwana tse dingwe tse di etleetsang dikgono tsa go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa, dipopego tsa puo le melawana. E neelana ka dikao tsa tlhatlhobo tse di tlhomameng tsa bogare jwa ngwaga le bofelo jwa ngwaga. Buka ya puiso: E rulagantswe ka matsetseleko le maitemogelo go tlhokotsa le go tsosolosa kgatlhego ya puiso mo barutwaneng. E akaretsa ditlhangwa tsotlhe jaaka: Dikinane, dikgangkhutswe, dipadi, diterama le poko. E fatlhosa baithuti ka ditlhangwa tsa tshedimosetso le tsa tlhaeletsano go lebeletswe ditiragalo tsa maloba le tsa seseng. Ditlhangwa tsotlhe di ikaegile ka meetlo, dingwao le setso sa Batswana ka tiriso ya manatetshapuo jaaka diane, maele, dithamalakwane le yona kitsokakaretso. (Study & Master Setswana Home Language Grade 4 Learner's Book CAPS)

* Cambridge Elevate editions are digital versions of our comprehensive textbooks, available through our digital teaching and learning subscription service. Cambridge Elevate offers rich digital content to engage and motivate students and includes a range of tools available online through browsers, or offline through iOS or Android apps, so students can access the content anytime, anywhere.


Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana Buka ya Morutwana Mophato wa 4 9781316527337 (Elevate Edition 1 Year Licence)


R66.00


FORMAT: Cambridge Elevate* 
LICENCE PERIOD (DAYS): 450

DESCRIPTION: Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tsa magareng. Dibuka tse, di kwadilwe ka maitemogelo le bokgoni go arabela ditlhokego tsa meetlo, melawana, diteng le dikgono tse di solofelwang ke Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Buka ya Morutwana: E kgaogantswe ka dikgweditharo di le nne tse di akaretsang dibeke, dibeke tse di abelana ka ditlhogo tse di farologaneng. E humile ka ditirwana tse di rotloetsang morutwana go akanya le go tsosolosa kgatlhego ya go itse, go dirisa le go ikgantsha ka puo ya Setswana. Beke nngwe le nngwe e akaretsa dikgono tsa thuto jaaka go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa le dipopego tsa puo le melawana. E na le kitsokakaretso e e rulagantsweng ka botswerere go ruta ngwao le setso, go aga botho jo bo feletseng jwa ngwana wa mmala wa sebilo. E humile thutapuo go tlhokotsa tirisopuo e e lolameng. Ditlhangwa di tlhophilwe sentle go lebeletswe ditiragalo tsa maloba le tsa seseng. E humile ka dikao tsa ditlhatlhobo le mefuta mengwe ya ditekanyetso go ya ka Lenaane la Tekanyetso. Buka ya Morutabana: E rulagantswe ka matsetseleko go gonaya matseno le lemorago le le tshegetsang tiragatso ya kharikhulamo. E rulagantswe bonolo go kgontsha morutabana go fitlhelela diteng tse di maleba bonolo jaaka: dikao tsa diruburiki, lenaane la tiro, maele a tsamaiso ya thuto le kaedi ya togamaano ka dikgweditharo 1-4. E kaela morutabana kgato ka kgato ka fa dithuto di ka tsamaisiwang ka gone. E thusa morutabana go busetsa boleng jwa ngwana wa Motswana ka go mo ruta meetlo, ngwao le setso. E humile ka dikarabo tse di tshitshintsweng, diruboriki le ditsibogelo tse dingwe tse di maleba tsa ditirwana ka kakaretso. Ke letlhomeso le morutabana a ka agelelang dithuto le ditirwana tse dingwe tse di etleetsang dikgono tsa go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa, dipopego tsa puo le melawana. E neelana ka dikao tsa tlhatlhobo tse di tlhomameng tsa bogare jwa ngwaga le bofelo jwa ngwaga. Buka ya puiso: E rulagantswe ka matsetseleko le maitemogelo go tlhokotsa le go tsosolosa kgatlhego ya puiso mo barutwaneng. E akaretsa ditlhangwa tsotlhe jaaka: Dikinane, dikgangkhutswe, dipadi, diterama le poko. E fatlhosa baithuti ka ditlhangwa tsa tshedimosetso le tsa tlhaeletsano go lebeletswe ditiragalo tsa maloba le tsa seseng. Ditlhangwa tsotlhe di ikaegile ka meetlo, dingwao le setso sa Batswana ka tiriso ya manatetshapuo jaaka diane, maele, dithamalakwane le yona kitsokakaretso. (Study & Master Setswana Home Language Grade 4 Learner's Book CAPS)

* Cambridge Elevate editions are digital versions of our comprehensive textbooks, available through our digital teaching and learning subscription service. Cambridge Elevate offers rich digital content to engage and motivate students and includes a range of tools available online through browsers, or offline through iOS or Android apps, so students can access the content anytime, anywhere.