E-BOOK TITLE: Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana Faele ya Morutabana Mophato wa 12

FORMAT: PDF

LICENCE PERIOD (DAYS): Perpetual

DESCRIPTION: Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Dibuka tse, di kwadilwe ka maitemogelo le bokgoni go arabela ditlhokego tsa meetlo, melawana, diteng le dikgono tse solofelwang ke Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Buka ya Morutabana: E rulagantswe ka matsetseleko go kgontsha morutabana go fitlhelela diteng tse di maleba bonolo. E humile ka dikarabo tse di tshitshintsweng, diruboriki le ditsibogelo tse dingwe tse di maleba tsa ditirwana ka kakaretso. E kaela morutabana kgato ka kgato ka fa dithuto di ka tsamaisiwang ka gone. E thusa morutabana go busetsa boleng jwa ngwana wa Motswana ka go mo ruta meetlo, ngwao le setso. Ke letlhomeso le morutabana a ka agelelang dithuto le ditirwana tse dingwe tse di etleetsang dikgono tsa go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa go tsenyeleditswe thutapuo ka matsetseleko. Buka ya Morutwana: E humile ka ditirwana tse di rotloetsang morutwana go akanya le go tsosolosa kgatlhego ya go itse, go dirisa le go ikgantsha ka puo ya Setswana. E na le kitsokakaretso e e rulagantsweng ka botswerere go ruta ngwao le setso, go aga botho jo bo feletseng jwa ngwana wa mmala wa sebilo. E humile thutapuo go tlhokotsa tirisopuo e e lolameng. Ditlhangwa di tlhophilwe sentle go lebeletswe ditiragalo tsa maloba le tsa seseng. E humile ka dikao tsa ditlhatlhobo le mefuta mengwe ya ditekanyetso go ya ka Lenaane la Tekanyetso. (Study & Master Setswana Home Language Grade 12 Teacher's Guide CAPS).

 


Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana Faele ya Morutabana Mophato wa 12 (e-Book) 9781316286067


This book is available as an ebook.

R366.40

Note: You will need the correct ebook reader.
Learn more


E-BOOK TITLE: Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana Faele ya Morutabana Mophato wa 12

FORMAT: PDF

LICENCE PERIOD (DAYS): Perpetual

DESCRIPTION: Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Dibuka tse, di kwadilwe ka maitemogelo le bokgoni go arabela ditlhokego tsa meetlo, melawana, diteng le dikgono tse solofelwang ke Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Buka ya Morutabana: E rulagantswe ka matsetseleko go kgontsha morutabana go fitlhelela diteng tse di maleba bonolo. E humile ka dikarabo tse di tshitshintsweng, diruboriki le ditsibogelo tse dingwe tse di maleba tsa ditirwana ka kakaretso. E kaela morutabana kgato ka kgato ka fa dithuto di ka tsamaisiwang ka gone. E thusa morutabana go busetsa boleng jwa ngwana wa Motswana ka go mo ruta meetlo, ngwao le setso. Ke letlhomeso le morutabana a ka agelelang dithuto le ditirwana tse dingwe tse di etleetsang dikgono tsa go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa go tsenyeleditswe thutapuo ka matsetseleko. Buka ya Morutwana: E humile ka ditirwana tse di rotloetsang morutwana go akanya le go tsosolosa kgatlhego ya go itse, go dirisa le go ikgantsha ka puo ya Setswana. E na le kitsokakaretso e e rulagantsweng ka botswerere go ruta ngwao le setso, go aga botho jo bo feletseng jwa ngwana wa mmala wa sebilo. E humile thutapuo go tlhokotsa tirisopuo e e lolameng. Ditlhangwa di tlhophilwe sentle go lebeletswe ditiragalo tsa maloba le tsa seseng. E humile ka dikao tsa ditlhatlhobo le mefuta mengwe ya ditekanyetso go ya ka Lenaane la Tekanyetso. (Study & Master Setswana Home Language Grade 12 Teacher's Guide CAPS).