Study & Master Saense ya Tlhaho le Theknoloji se hlahisitswe ka ho qoholleha ke sehlopha sa bangodi ba hlwahlwa ba nang le boiphihlelo ho fihlella
ditlhoko tsohle tsa Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso (CAPS). Tsamaiso ena e ntjha, e ka sebediswang habonolo ha e thuse feela
baithuti bakeng sa ho ba hlwahlwa ho dikahare le bokgoni thutong, empa e ba fa motheo o loketseng oo ba tlang ho ahella tsebo ya bona ya Saense
ya Tlhaho le Theknoloji hodima tsona.

Buka ya Moithuti e phethahetseng e nehelana ka:
• dikahare tsa mehleng ya kajeno tse tsamaelanang le bophelo, tse hodisang bokgoni le kutlwisiso ya sehlooho ka seng se totobaditsweng ke kharikhulamo ya CAPS
• dipatlisiso, mesebetsi ya matsoho le mesebetsi ya ho matlafatsa bakeng sa kotare ka nngwe
• mabokose a ‘Dintlha tsa Folashe’ a nang le tlhahisoleseding e thabisang, mmoho le mabokoso a ‘Boipaballo pele’ a nehelanang ka tataiso ya hore diteko di ka etswa jwang ka polokeho
• lenane la mantswe ka morao bukeng bakeng sa ho thusa baithuti ka kutlwisiso ya tlotlontswe ya saense.

Tatatiso ya Titjhere e nang le bokgoni ba ho iqapela e kenyeletsa:
• leqephe la dikahare le atolositsweng le nehelanang ka sekejule sa mosebetsi wa selemo kaofela se thusang titjhere ho hlophisa mosebetsi wa hae
• tataiso ya ho ruta thuto ka nngwe le mokgwa ka mong wa tekanyetso, o nang le tataiso ya mohato ka mohato wa ho nehelana ka diketsahalo
• diforomo tsa tekanyetso tse ka fotokhopuwang, mmoho le mehlala ya diteko le ditlhahlobo tse nang le dimemorandamo.